• Školní metodik prevence

    Mgr. Marta Grigárková

     

    • email: marta.grigarkova@zsjakprerov.cz
    • telefon: +420 581 211 739 (kancelář školy)

     

     

     

     


    Konzultační hodiny pro rodiče:  čtvrtek od 14:00 – 14:30 hod. (konzultace lze dohodnout individuálně i v jiný čas)
    Metodik prevence působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb spolu s výchovným poradcem a speciálním pedagogem.

    Náplň práce školního metodika prevence:

    Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

    1. Metodické a koordinační činnosti

    • Kontrola tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.
    • Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.
    • Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.).
    • Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
    • Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců, prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.
    • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
    • Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.
    • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
    • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

    2. Informační činnosti

    • Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
    • Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
    • Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce a jednotliví odborníci).

    3. Poradenské činnosti

    • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).
    • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.
    • Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními. (MŠMT, Vyhláška 72/2005 Sb., MŠMT,Věštník 2005)

    S čím se tedy na mne můžete obrátit? Které problémy spadají do mé kompetence?

    • Nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy
    • experimenty žáků s návykovými látkami
    • vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole
    • fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole
    • projevy rasové a menšinové intolerance
    • domácí násilí a sexuální zneužívání
    • a další problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků

    Přílohy:

    Minimální preventivní program a Strategie primární prevence na školní rok 2021/2022

    Krizový plán školy na školní rok  2021/22