• Školní poradenské pracoviště

   Základní školy J.A.Komenského a mateřské školy, Přerov-Předmostí, Hranická 14

   Školní poradenské pracoviště /ŠPP/ poskytuje odborné poradenské služby dle Vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších předpisů. Služby jsou poskytovány žákům a jejich zákonným zástupcům. ŠPP dále poskytuje rady dalším pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům a to s cílem zlepšit kvalitu a úroveň vzdělávání a propojit informovanost na půdě školy a tím docílit efektivního a kvalitního vzdělávání žáků. ŠPP dbá na vysokou úroveň komunikace s rodiči a s mimoškolními institucemi, které mohou být taktéž nápomocné při zvyšování a zefektivňování úrovně vzdělávání.

   Poradenští pracovníci ŠPP:

   • Mgr. Veronika Častulíková - školní speciální pedagog (veronika.castulikova@zsjakprerov.cz)
   • Mgr. Marta Grigárková – školní metodik prevence (marta.grigarkova@zsjakprerov.cz)
   • Mgr. Barbora Složilová – výchovný poradce (barbora.slozilova@zsjakprerov.cz)
   • Mgr. Mgr. Monika Harvančáková​ – kariérový poradce (monika.harvancakova@zsjakprerov.cz)

   Školní speciální pedagog

   Mgr. Veronika Častulíková

   Kontakt:

   • konzultace možné kdykoliv po předchozí domluvě
   • email: veronika.castulikova@zsjakprerov.cz
   • telefon: +420 581 211 739 (kancelář školy)
   • pro žáky: pondělí - čtvrtek 9.40 – 10.00

   Činnost:

   • zabývá se včasnou identifikací žáků s potřebou podpůrných opatření a vytvářením (případně i realizací) strategií a postupů vedoucích k odstranění či zmírnění výukových problémů
   • provádí odbornou činnosti zaměřené na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
   • konzultuje a zajišťuje doporučené pomůcky a didaktický materiál
   • spolupracuje s třídními učiteli a jejich žáky v období školního neúspěchu nebo jinak náročné zátěžové situaci
   • zprostředkovává kontakt s dalšími odborníky v rámci potřebné podpory a pomoci žákům se vzdělávacími obtížemi
   • spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními
   • metodicky vede asistenty pedagoga
   • provádí anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole a konzultuje zjištěné údaje s vedením školy, výchovným poradcem, metodikem prevence a třídním učitelem, při důsledném zachování anonymit jednotlivých žáků, kteří se šetření účastnili                      

   Školní metodik prevence

   Mgr. Marta Grigárková

   Kontakt:

   • konzultace možné kdykoliv po předchozí domluvě
   • email: marta.grigarkova@zsjakprerov.cz
   • telefon: +420 581 211 739 (kancelář školy)

   Činnost:

   • pracuje v oblasti prevence sociálně patologických jevů
   • zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování, jako jsou např. šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu aj.
   • zvyšuje všeobecnou informovanost mezi rodiči, učiteli a žáky tak, aby byla zajištěna maximální primární prevence těchto jevů
   • úzce spolupracuje se třídními učiteli a podporuje bezpečné a zdravé klima ve třídě a ve škole
   • vyhodnocuje varovné signály spojené s možností výskytu rizikového chování a poskytuje poradenskou činnost
   • podílí se na tvorbě a naplňování Minimálního preventivního programu školy
   • organizuje přednášky a besedy spojené s uvedenou problematikou
   • je tvůrcem preventivního programu školy, koordinuje aktivity školy zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů
   • metodicky vede činnosti a koordinuje vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů
   • koordinuje aktivity zaměřené na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců
   • kontaktuje odpovídající odborné pracoviště a participuje na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů
   • prezentuje výsledky preventivní práce školy, získává nové odborné informace a zkušenosti

   Výchovný poradce

   Mgr. Barbora Složilová

   Kontakt:

   • konzultace možné kdykoliv po předchozí domluvě
   • email: barbora.slozilova@zsjakprerov.cz
   • telefon: +420 581 211 739 (kancelář školy)
   • pro žáky: úterý 9.40 – 10.00

   Činnost:

   • věnuje se procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně integrace nadaných) na školách
   • vykonává administrativní činnosti, jako je evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných žáků a těch, kteří mají individuální vzdělávací plán z jiných, například zdravotních důvodů
   • konzultuje výsledky z pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra a jiných odborných vyšetření
   • eviduje vypracované individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory
   • jedná se zákonnými zástupci, třídními učiteli a pracovníky školského poradenského pracoviště o vzdělávacích a výchovných potřebách žáků
   • připravuje podklady k žádostem o finanční prostředky na platy asistentů pedagoga; a k dalším dokumentům jako je například výroční zpráva, školní vzdělávací program, koncepce rozvoje školy apod.
   • průběžně spolupracuje s třídními učiteli a pracovníky školského poradenského zařízení při mapování problémů ve vzdělávání žáků
   • spolupracuje s třídními učiteli a ostatními učiteli a s metodikem prevence při řešení výchovných problémů, záškoláctví, dlouhodobé absence či šikany

   Kariérový poradce

   Mgr. Monika Harvančáková

   Kontakt:

   • konzultace možné kdykoliv po předchozí domluvě
   • email: monika.harvancakova@zsjakprerov.cz
   • telefon: +420 581 211 739 (kancelář školy)
   • pro žáky: úterý 9.40 – 10.00

   Činnost:

   • pomáhá žákům a zákonným zástupcům s profesní orientací po celou dobu školní docházky tak, aby se žáci v budoucnu uplatnili na trhu práce
   • pomáhá vycházejícím žákům s výběrem odborného učiliště či střední školy
   • organizuje společné exkurze, návštěvu ,,Scholaris“ – burzy škol a informačního poradenského střediska na úřadu práce, prezentace středních škol ve škole
   • organizuje informační schůzky pro zákonné zástupce vycházejících žáků (informace o přijímacím řízení, setkání se zástupci ze středních škol)
   • podává základní informace k přijímacímu řízení, pomáhá vyplnit přihlášky na střední školy
   • eviduje přehledy o žácích přijatých/nepřijatých na střední školu a o vydaných zápisových lístcích
   • vydává zápisové lístky